Przejdź do głównej zawartości

Posty

Samochód firmowy - rozliczanie kosztów

Niedawno opublikowano projekt nowej ustawy o PIT, w którym wydatki na utrzymaniem firmowego samochodu osobowego nie będą już mogły być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Wraz z 1 stycznia 2019 roku jedynie 75% kwoty z faktury zakupowej będzie uznawana za koszt uzyskania przychodu, a w niektórych przypadkach jedynie 20% tej kwoty.

Jak obecnie wygląda rozlicznie kosztów od strony podatku dochodowego?

Jeżeli samochód osobowy jest wprowadzony do środków trwałych firmy, to obecnie wszystkie wydatki na niego poniesione, związane z jego użytkowaniem  można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są to między innymi płatności na przegląd i serwis samochodu, wymianę olejów i płynów eksploatacyjnych, filtrów, koszty napraw i remontów, a także przeglądy techniczne.
W przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystują własny samochód osobowy do działalności gospodarczej, ale nie wprowadzają go do ewidencji środków trwałych albo udostępniają na podstawie umowy cywilnoprawnej, sytua…
Najnowsze posty

Potwierdzenie korekty - najważniejsze informacje

Zdarza się, że w dokumentach potwierdzających dokonanie transakcji odkryje się błąd, nabywca otrzyma rabat od kontrahenta albo dojdzie do reklamacji. Taką sytuację rzeczywistą należy skorygować w dokumentach za pomocą faktury korygującej. Korekta sporządzona i co dalej? Każda ze stron musi posiadać te same dane, w związku z tym po wystawieniu korekty należy przekazać ją kontrahentowi.
Kiedy wymagane jest potwierdzenie? Kiedy dokument obniża podstawę opodatkowania i wysokość podatku należnego, wówczas przepisy nakazują posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Aby podatnik mógł zaksięgować daną fakturę, musi spełnić warunek z art. 29a, ust. 13 ustawy o VAT, który mówi "obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca…

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę, to na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Takiej decyzji nie trzeba uzasadniać ani czekać za zgodę organów. Zawieszenie należy zgłosić jedynie poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i jego długość można ustalić okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z zawieszonej działalności gospodarczej.
Kiedy już zdecydujemy się na zwieszenie działalności, musimy być świadomi, że nie zostajemy zwolnieni z niektórych obowiązków. O czym pamiętać?

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia dany podmiot ma prawo:
    • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
    • przyjmować należności
    • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
    • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i adm…

Wydatki na pracownika a skutki podatkowe

Pracownicy otrzymują od swoich pracodawców nie tylko wynagrodzenie pieniężne. Coraz bardziej popularne stają się różnego typu świadczenia, a także udostępnianie sprzętu służbowego do celów prywatnych a nawet korzystanie z samochodów firmowych do wyjazdów rodzinnych. Zdaniem organów państwowych zatrudniony w takim przypadku uzyskuje przychód, który należy odpowiednio oskładkować i opodatkować. Ale nie w każdym przypadku.

Możliwość korzystania z samochodu służbowego

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód należący do pracodawcy, ale jedynie w celach służbowych, wówczas nie mamy do czynienia z powstaniem przychodu ze stosunku pracy. Ale już samo udostępnienie przez pracodawcę samochodu do dyspozycji pracownika na cele prywatne jest korzyścią. Nawet w przypadku, gdy samochód stał a pracownik w ogóle z niego nie korzystał. Jeżeli w przedsiębiorstwie pozwolono pracownikom na użytkowanie służbowych samochodów do celów prywatnych, a ci mogą z nich korzystać bez ograniczeń, to uzyskują w t…

JPK na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny zbiór danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.

Kto ma obowiązek przekazać JPK na żądanie
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą w formie elektronicznej ewidencje albo księgi podatkowe muszą przekazać plik JPK na żądanie organów podatkowych. Takie wezwanie urząd może wysunąć w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej.
JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:
JPK_KR - księgi rachunkowe JPK_WB - wyciąg bankowy JPK_MAG - magazyn JPK_FA - faktury VAT JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_EWP - ewidencja przychodówIle czasu ma podatnik na przekazanie JPK na żądanie
Jeżeli podatnik otrzyma żądanie przekazania danej struktury JPK, musi to zrobić w określonym w wezwaniu terminie. Organy podatkowe nie mogą podać przedziału czasowego krótszego niż 3 dni. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie JPK w podanym terminie, na…

Czy proforma jest podstawą zapisu księgowego?

Przedsiębiorca od każdej sprzedaży ma obowiązek naliczyć podatek VAT, na podstawie dokumentu sprzedaży. Pomimo że ustawa o vat wymienia dane, które powinna zawierać faktura, to wątpliwości wywołuje otrzymanie dokumentu niebędącego fakturą a posiadający wszelkie ustawowe elementy.


Co to jest faktura pro-forma?Faktura pro-forma w znacznym stopniu przypomina zwykłą fakturę. Zawiera podobną treść, a poza tym różni się nazwą. Najczęściej stosuje się wyrażenie „pro-forma”. W ustawie o VAT ani w innych pomocniczych rozporządzeniach nie występuje definicja tego typu dokumentu, więc nie ma określonych elementów. Faktura pro-forma ma charakter informacyjny i określa jedynie szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz kwotę przyszłej należności. Pełni funkcję wezwania do zapłaty, zaprezentowania oferty handlowej czy też propozycji ostatecznej faktury. Nie jest więc dokumentem księgowym, bo nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego. W związku z tym nie rodzi skutków podatkowych u podatnika. D…

Czy zdecydować się na VAT?

Podatek dochodowy jest obowiązkowy i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Inaczej jest z VAT-em. VAT dotyczy jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach przedsiębiorca ma możliwość wyboru – być czy nie być VAT-owcem. Co w ogóle oznacza skrót? Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej, rozumianej jako zarobek, czyli marża w przypadku sprzedaży towarów lub wartość usługi. Jest to natychmiastowa i bezpośrednia danina od sprzedaży. Mimo, że to przedsiębiorca odprowadza vat do skarbu państwa, to płatnikiem całego podatku jest sam konsument. Jaki jest schemat działania podatku VAT?Jeżeli dany podmiot jest płatnikiem podatku VAT, wówczas do każdej sprzedaży dodaje wartość podatku należnego do urzędu skarbowego. Każdy rodzaj transakcji posiada odpowiednią stawkę, które są określone w ustawie. Niedozwolone jest stosowanie niższej niż przewidziana stawka podatku. Z drugiej strony przy zakupach firmowych,…