Przejdź do głównej zawartości

Posty

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę, to na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Takiej decyzji nie trzeba uzasadniać ani czekać za zgodę organów. Zawieszenie należy zgłosić jedynie poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i jego długość można ustalić okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z zawieszonej działalności gospodarczej.
Kiedy już zdecydujemy się na zwieszenie działalności, musimy być świadomi, że nie zostajemy zwolnieni z niektórych obowiązków. O czym pamiętać?

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia dany podmiot ma prawo:
    • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
    • przyjmować należności
    • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
    • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i adm…
Najnowsze posty

Wydatki na pracownika a skutki podatkowe

Pracownicy otrzymują od swoich pracodawców nie tylko wynagrodzenie pieniężne. Coraz bardziej popularne stają się różnego typu świadczenia, a także udostępnianie sprzętu służbowego do celów prywatnych a nawet korzystanie z samochodów firmowych do wyjazdów rodzinnych. Zdaniem organów państwowych zatrudniony w takim przypadku uzyskuje przychód, który należy odpowiednio oskładkować i opodatkować. Ale nie w każdym przypadku.

Możliwość korzystania z samochodu służbowego

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód należący do pracodawcy, ale jedynie w celach służbowych, wówczas nie mamy do czynienia z powstaniem przychodu ze stosunku pracy. Ale już samo udostępnienie przez pracodawcę samochodu do dyspozycji pracownika na cele prywatne jest korzyścią. Nawet w przypadku, gdy samochód stał a pracownik w ogóle z niego nie korzystał. Jeżeli w przedsiębiorstwie pozwolono pracownikom na użytkowanie służbowych samochodów do celów prywatnych, a ci mogą z nich korzystać bez ograniczeń, to uzyskują w t…

JPK na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to elektroniczny zbiór danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.

Kto ma obowiązek przekazać JPK na żądanie
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą w formie elektronicznej ewidencje albo księgi podatkowe muszą przekazać plik JPK na żądanie organów podatkowych. Takie wezwanie urząd może wysunąć w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej.
JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:
JPK_KR - księgi rachunkowe JPK_WB - wyciąg bankowy JPK_MAG - magazyn JPK_FA - faktury VAT JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_EWP - ewidencja przychodówIle czasu ma podatnik na przekazanie JPK na żądanie
Jeżeli podatnik otrzyma żądanie przekazania danej struktury JPK, musi to zrobić w określonym w wezwaniu terminie. Organy podatkowe nie mogą podać przedziału czasowego krótszego niż 3 dni. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie JPK w podanym terminie, na…

Czy proforma jest podstawą zapisu księgowego?

Przedsiębiorca od każdej sprzedaży ma obowiązek naliczyć podatek VAT, na podstawie dokumentu sprzedaży. Pomimo że ustawa o vat wymienia dane, które powinna zawierać faktura, to wątpliwości wywołuje otrzymanie dokumentu niebędącego fakturą a posiadający wszelkie ustawowe elementy.


Co to jest faktura pro-forma?Faktura pro-forma w znacznym stopniu przypomina zwykłą fakturę. Zawiera podobną treść, a poza tym różni się nazwą. Najczęściej stosuje się wyrażenie „pro-forma”. W ustawie o VAT ani w innych pomocniczych rozporządzeniach nie występuje definicja tego typu dokumentu, więc nie ma określonych elementów. Faktura pro-forma ma charakter informacyjny i określa jedynie szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz kwotę przyszłej należności. Pełni funkcję wezwania do zapłaty, zaprezentowania oferty handlowej czy też propozycji ostatecznej faktury. Nie jest więc dokumentem księgowym, bo nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego. W związku z tym nie rodzi skutków podatkowych u podatnika. D…

Czy zdecydować się na VAT?

Podatek dochodowy jest obowiązkowy i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Inaczej jest z VAT-em. VAT dotyczy jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach przedsiębiorca ma możliwość wyboru – być czy nie być VAT-owcem. Co w ogóle oznacza skrót? Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej, rozumianej jako zarobek, czyli marża w przypadku sprzedaży towarów lub wartość usługi. Jest to natychmiastowa i bezpośrednia danina od sprzedaży. Mimo, że to przedsiębiorca odprowadza vat do skarbu państwa, to płatnikiem całego podatku jest sam konsument. Jaki jest schemat działania podatku VAT?Jeżeli dany podmiot jest płatnikiem podatku VAT, wówczas do każdej sprzedaży dodaje wartość podatku należnego do urzędu skarbowego. Każdy rodzaj transakcji posiada odpowiednią stawkę, które są określone w ustawie. Niedozwolone jest stosowanie niższej niż przewidziana stawka podatku. Z drugiej strony przy zakupach firmowych,…

Kiedy zaksięgować fakturę korygującą zmniejszającą vat

Art. 29 ust. 4a ustawy o VAT wskazano termin rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT. Taki dokument wystawia się między innymi w przypadku zwrotu towarów.Aby zgodnie z prawem zaksięgować fakturę korygującą, należy podsiadać potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Podstawę opodatkowania zmniejsza się w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury. Jeżeli takie potwierdzenie nie wpłynie na czas, to korektę nie należy ujmować w bieżącym rozliczeniu tylko odłożyć do momentu jej uzyskania i rozliczyć w odpowiednim miesiącu bądź kwartale. Aby podatnik właściwie określił datę rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej, powinien przede wszystkim znać datę otrzymania korekty przez nabywcę. Co ważne przepisy nie precyzują formy potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę. Podatnik ma w związku z tym pełną dowolność. …

Anulowanie faktury zgodnie z prawem

Czasem zdarza się, że w natłoku obowiązków zachodzą pomyłki. Ryzyko popełnienia błędów nie tylko jest związane z przedmiotem sprzedaży ale także w prowadzonej dokumentacji. Co jeśli na fakturze wprowadzimy nie tego kontrahenta, co trzeba? Czy można anulować fakturę?Kiedy korygować fakturę?

Jeśli faktura została wprowadzona w obieg, niestety nie da się takiego dokumentu anulować. Takie pomyłki zazwyczaj poprawia się fakturą korygującą lub notą korygującą. Dotyczy to takich sytuacji jak np. zmiana danych nabywcy, modyfikacja cen, kwot czy stawek podatku. Prawo do sporządzenia faktury korygującej leży po stronie sprzedawcy. Natomiast notę korygującą może wystawić tylko nabywca, ale nie może on zmieniać notą żadnych stawek podatku ani kwot. W przypadku pomyłki na fakturze, kiedy dokument nie został jeszcze przekazany kontrahentowi ani żadnemu innemu podmiotowi, wówczas można rozważyć jej anulowanie. W ustawie o Vat nie ma jednak pojęcia anulowanie, ani nie jest zdefiniowane w żadnym innym …